Насловна О нама Download Везе Контакт

 

Cultural, psychological and media aggression on Serbia

10/october/2017.

During September 2017, Serbian citizens suffered a strong unarmed aggression by the Embassy of Sweden and others. The conflict between the lgbt organizations on the occasion of the organization of Gay Week and the Gay Parade revealed some important facts.

On Friday, the RTS (Serbian national television) announced: "Today in the Palace of Serbia, organized by the Swedish Foundation "Civil Rights Defenders" is held an International Conference on Hate Crimes and Hate Speech." The man would think that behind the so-called title is the theme of the Nazis' genocide during the Second World War II or something like that, but not really, it's about endangering the rights of gay people. To make matter worse, the RTS reports that: "The (government) Office for Human and Minority Rights gives space (a Belgrade hall in the Palace of Serbia) for the purpose of this promotion, farce and collective brainwashing. GLIC (a lgbt organization) president Predrag Azdejkovic announces: "We are also disappointed that our partners from the embassies of the Netherlands, Sweden and Germany finance a conference that excludes most of the LGBT organizations."

Azdejkovic reveals to us that the embassies of the Netherlands, Sweden and Germany are partners of the gay movement or, more precisely, organizers and financiers, which was clear before.

This conference is not democratic and open, but can only be attended after a invitation, and is about the promotion of a new European ideology, where gay people are victims like Albanian terrorists, and everyone who does not like a gay parade and speak about it is under suspicion for hate speech and indirectly responsible for hate crimes. This propaganda-media platform is really very dangerous and malevolent - like the communist matrix of war criminals and traitors who were afterwords massively shot, or like the Gebels Platform on Aryan Race and Lower Breeds, etc., which was the basis for the Holocaust and genocide against lower races. All of this, of course, has nothing to do with the real lgbt people and their rights, because they will probably feel worse after all this (unnecessary) spectacle. Since gay week 2017 organizes as many as 9 lgbt organizations, and there are others who feel excluded and neglected (without donations) then it's clear that this is a dirty business and question of interest, not human rights.

The citizens of Serbia suffer from a crude unarmed aggression, which is well thought out and planned, in order to bring down the Christian values ??that are the pillar of the social order and public morality in Serbia, and afterwards to install, instead of them, the anti-native ideology of the lgbt model of life, which in the medium or longer path leads to to the breakdown of institutions of marriage and family, a multitude of same-sex relationships, a drastic fall in birth rates, poor and insecure unappreciated personalities that can be easily manipulated, etc. Unfortunately, Serbian authorities ignore these sociological operations or occasionally actively support them because of the general pro-European orientation of the authorities.

 

Културна, психолошка и медијска агресија на Србију

1.10.2017.

Током септембра 2017 грађани Србије су претрпели снажну неоружану агресију од стране Амбасаде Шведске и др. Сукоб између лбгт организација поводом организације геј недеље и геј параде је открио неке важне чињенице.

РТС је у петак 15.9 објавио:  „данас се у Палати Србије, у организацији шведске фондације "Civil rights defenders" одржава Међународна конференција о злочину из мржње и говору мржње.“ Помислио би човек да се иза тако озбиљног наслова крије тема геноцида нациста током Другог светског рата или нешто слично, али не – заправо, ради се о угрожавању права геј особа. Да ствар буде још гора РТС преноси да: „Канцеларија за људска и мањинска права уступа простор (салу Београд у Палати 'Србија') за потребе ове промоције, лакрдије и колективног испирања мозга. Председник ГЛИЦ Предраг Аздејковић саопштава: "Такође смо разочарани да наши партнери из амбасада Холандије, Шведске и Немачке финансирају конференцију која искључује већи део ЛГБТ организација".

Аздејковић нам открива да су амбасаде Холандије, Шведске и Немачке партнери геј покрета или боље речено организатори и финансијери, што је и раније било јасно.

Ова конференција није демократска и отворена, већ се може присуствовати само уз позив, дакле ради се о промоцији нове европске идеологије, где су геј особе жртве попут албанских терориста, а сви који не воле геј параду и говоре о томе под сумњом су за говор мржње и посредно одговорни за злочине који настају из мржње. Ово је заиста пропагандно-медијска платформа врло опасна и злокобна попут комунистичке матрице о ратним злочинцима и издајницима који су затим по том основу масовно стрељани, или попут Гебелсове платформе о аријевској раси и нижим расама, итд, што је био основ за холокауст и геноцид против нижих раса. Све ово наравно нема никакве везе са правим лбгт особама и њиховим правима, јер ће њима од целог овог (непотребног) спектакла вероватно бити само горе. Пошто геј недељу 2017 организује чак 9 лгбт организација, а има и других које се осећају искљученим и запостављеним (без донација) онда је јасно да се ради о прљавом бизнису и интересу, а не о људским правима.  

Грађани Србије трпе сурову неоружану агресију, која је добро промишљена и испланирана, са циљем да се уруше Хришћанске вредности које су стуб друштвеног поретка и јавног морала у Србији и да се на њихово место инсталира противприродна идеологија лгбт модела живота што на средње или дуже стазе доводи до распада установа брака и породице, мноштва истополних веза, драстичног пада наталитета, слабих и несигурних неваспитаних личности којима је лако манипулисати, итд. На жалост државни органи Србије игноришу ове социолошке операције или их повремено активно подржавају, због генералне про-европске оријентације власти.

 

Ево прилога на РТС:
http://rts.rs/page/stories/ci/story/124/drustvo/2871054/glic-lgbt-konferencija-bez-nepodobnih-organizacija.html

ГЛИЦ: ЛГБТ конференција без "неподобних" организација

петак, 15. сеп 2017, 13:04 -> 13:12     Извор: Танјуг

Геј лезбејски инфо-центар (ГЛИЦ) изразио је разочарање што на Међународну конференцију о злочину мржње нису позване ЛГБТ организације које нису део Организационог одбора Параде поноса.

"Наглашавамо да се тиме не доприноси побољшању положаја ЛГБТ особа у Србији, већ напротив, као и да се продубљује јаз и неповерење које влада међу ЛГБТ организацијама у Србији", пише у саопштењу ГЛИЦ.

Како се подсећа, данас се у Палати Србије, у организацији шведске фондације "Civil rights defenders" одржава Међународна конференција о злочину из мржње и говору мржње.

"Посебно је забрињавајуће што на конференцију нису позвани представници удружења 'Егал' који тренутно води два случаја злочина из мржње над транс особа који су се десили у Београду током ове године и Геј лезбејског инфо-центра који већ три године ради мониторинг говора мржње у домаћим медијима", додаје се у саопштењу.

У ГЛИЦ сматрају да "Civil rights defenders", као приватна фондација из Шведске, има право да на своју конференцију позове само подобне организације, али додају да су разочарани да Канцеларија за људска и мањинска права уступа простор (салу Београд у Палати 'Србија') за "догађај који је антидемократски и који промовише политику искључивања".

"Такође смо разочарани да наши партнери из амбасада Холандије, Шведске и Немачке финансирају конференцију која искључује већи део ЛГБТ организација", додаје се у саопштењу, које је потписао председник ГЛИЦ Предраг Аздејковић.

ГЛИЦ каже да оваквим поступком фондације "Civil rights defenders" нису изненађени, јер су, како наводе, "неподобне" ЛГБТ организације искључене из читаве Недеље поноса, али где је већина догађаја отворена за јавност, те се истим може присуствовати, за разлику од ове конференције где се може присуствовати само уз позив.

 

Не геј паради! - детаљније