Насловна О нама Download Везе Контакт

 

 

OHR

Одлука којом се укидају Закључци Народне скупштине Републике Српске бр. 01-787/09 и бр. 01-788/09 донесени 14. маја 2009. године

20.6.2009 

 
 

-  радни превод - 

Користећи се овлаштењима која су високом представнику дана у члану V Анекса 10. (Споразум о провођењу цивилног дијела Мировног уговора) Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, према којем је високи представник коначни ауторитет у земљи у погледу тумачења горе наведеног Споразума о провођењу цивилног дијела Мировног уговора; и посебно узевши у обзир члан II 1. (д) истог Споразума према којем високи представник “помаже, када оцијени да је то неопходно, у рјешавању свих проблема који се појаве у вези с провођењем цивилног дијела Мировног уговора”;

Позивајући се на став XI.2 Закључака Конференције за провођење мира одржане у Бону 9. и 10. децембра 1997. године, у којем је Савјет за провођење мира поздравио намјеру високог представника да искористи свој коначни ауторитет у земљи у вези с тумачењем Споразума о провођењу цивилног дијела Мировног уговора, како би помогао у изналажењу рјешења за проблеме у складу са горе наведеним “доношењем обавезујућих одлука, када оцијени да је то неопходно”, о одређеним питањима, укључујући и према тачки (ц) става XI .2 “мјере којима се обезбјеђује провођење Мировног споразума на цијелој територији Босне и Херцеговине и њених ентитета”;

Узимајући у обзир да је Народна скупштина Републике Српске, на својој сједници одржаној 14. маја 2009. године, након разматрања документа Владе Републике Српске “Информација о ефектима преноса уставних  овлашћења са Републике Српске на институције  Босне и Херцеговине”, донијела Закључак бр. 01-787/09 којим се усваја наведена “Информација” као и додатне Закључке бр. 01-788/09 (у даљем тексту под заједничким називом “Закључци”);

Свјестан да су Закључци објављени у Службеном гласнику Републике Српске 15. јуна 2009. године (бр. 50/09) и да су ступили на снагу наредног дана од дана објављивања;

Констатујући да се у складу с Пословником Народне скупштине Републике Српске, Закључцима, између осталог,утврђује политика органа Републике Српске и дају смјернице за спровођење те политике, те утврђују обавезе Владе, министарстава и посебних организација у спровођењу те политике;

С обзиром на то да се Закључцима угрожавају искључиве надлежности Босне и Херцеговине изричито наведене у Уставу Босне и Херцеговине;

С обзиром и на то да се Закључцима занемарују одлуке Уставног суда Босне и Херцеговине донесене о многим питањима наведеним као надлежности које су “преузете од или пренесене од стране” Републике Српске;

Обраћајући пажњу на чињеницу да се Закључцима без разлике оспоравају закони који су донесени одлукама високог представника, тврдећи да они нису засновани на Уставу БиХ;

Констатујући такође да се Закључцима налаже односно захтијева од одређених органа или представника Републике Српске да предузимају радње за спровођење политике садржане у наведеним Закључцима;

Забринут због чињенице да се Закључцима Народној скупштини Републике Српске настоји дати механизам за покретање поступка ентитетског гласања предвиђеног у Уставу Босне и Херцеговине, усљјед чега се угрожава функционалност Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине и сходно томе штети способности Босне и Херцеговине да испуни свој програм активности за приступање у ЕУ и НАТО;

Подсјећајући на то да се Уставом Босне и Херцеговине, и то конкретно његовим чланом III/5, предвиђа да надлежности које не припадају Босни и Херцеговини према Уставу могу само преузети институције Босне и Херцеговине када се постигне сагласност ентитетв, те да се од Републике Српске тражила и да ће се и даље тражити сагласност за преузимање таквих надлежности;

Такође свјестан да су интереси ентитета у институцијама Босне и Херцеговине адекватно заштићени путем представника изабраних са територије тих ентитета или делегираних од стране ентитетских институција;

С обзиром на чињеницу да се чланом VI/5 Устава Босне и Херцеговине предвиђа да су “одлуке Уставног суда коначне и обавезујуће”, и да се чланом III/3(б) Устава Босне и Херцеговине, између осталог, предвиђа да ће “ентитети и њихове ниже јединице у потпуности поштовати овај Устав (…), као и одлуке институција Босне и Херцеговине”;

Закључујући стога да се Закључцима угрожава систем подјеле надлежности између државе и ентитета успостављен Уставом Босне и Херцеговине и накнадно тумачен од стране Уставног суда Босне и Херцеговине у низу његових одлука, те усљед тога формално занемарују или оспоравају претходно поменуте одредбе Анекса 4 Општег оквирног споразума за мир и да се на тај начин доводи у питање правно постојање Републике Српске предвиђено истим Анексом 4;

Осуђујући тошто Народна скупштина Републике Српске, настојећи да супституише властитим тумачењем Устава БиХ и његовог члана III тумачење које је дао Уставни суд БиХ, угрожава ауторитет највише институције која подржава владавину закона у Босни и Херцеговини;

Наглашавајући да је Устав Босне и Херцеговине једини извор надлежности и да легитимно уставно вршење таквих надлежности од стране институција Босне и Херцеговине не могу ограничавати други нижи нивои власти;

Подсјећајући на то да је Управни одбор Савјета за провођење мира у свом комуникеу “констатовао са забринутошћу да су се наставили покушаји одбацивања претходно договорених реформи и подривања постојећих институција на државном нивоу. Ове активности су у супротности са Општим оквирним споразумом за мир и планом изградње државних институција који је Управни одбор Савјета за провођење мира давно успоставио. Органи у БиХ треба да без одлагања преиспитају свој приступ и играју активну и позитивну улогу у обезбјеђењу потпуног и неометаног функционисања свих државних институција, укључујући и оне које су одговорне за подржавање владавине закона.”;

Увјерен да је враћање на првобитно стање (лат. status quo ante) неопходно ради преусмјеравања тежишта дебате домаћих органа на изазове повезане с евроатлантским интеграцијама;

Узевши у обзир и размотривши све наведено, високи представник овим доноси слиједећу:

 

ОДЛУКУ

којом се укидају Закључци Народне скупштине Републике Српске бр. 01-787/09 и бр. 01-788/09 донесени 14. маја 2009. године

Закључци Народне скупштине Републике Српске бр. 01-787/09 и бр. 01-788/09, донесени 14. маја 2009. године (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 50/09), укидају се даном ступања на снагу ове Одлуке.

Ова Одлука ступа на снагу одмах и одмах се објављује на интернет страници Канцеларије високог представника. Ова Одлука одмах се објављује у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине” и “Службеном гласнику Републике Српске”.

 

 

Сарајево, 20. јуна 2009.                                                        Др. Валентин Инцко

                                                                                                Високи представник

http://www.ohr.int/decisions/statemattersdec/default.asp?content_id=43632