Насловна О нама Download Везе Контакт

 

Бриселски споразум о интегрисаном управљању прелазима према КиМ (децембар 2012.)

ЕУ захтева границу према Косову и Метохији

02.01.2013.

ЕУ захтева (!!) од Владе Србије да успостави границу према Косову и Метохији, тојест да се одрекне своје јужне покрајине (и своје културе, историје, духовности, итд). Бриселски споразум о тзв "интегрисаном управљању прелазима" (Јариње, Брњак, Мердаре, Мутовода, итд) јасно говори да Брисел руководи целим процесом (од идеје и концепта до примене) и такође да Европска комисија (Влада ЕУ) у Бриселу (практично) сматра Србију и Косово својим колонијама којима упућује захтеве које ове морају да спроведу!

Такође, желимо да подвучемо да скраћеница IBM значи Integrated Border Management, a "border" је проста енглеска реч која значи: граница! Стога је Бриселски споразум о тзв "интегрисаном управљању прелазима" противуставан и потпуно неприхватљив, а то се односи и на европске интеграције.

Косово и Метохија или Европска унија? - погледајте

 

http://nikadgranica.org/integrisano-upravljanje-granicom/

http://nemasale.rs/vesti/rts-beograd-i-pristina-postigli-dogovor-o-integrisanom-upravljanju-na-administrativnim-prelazima.html

http://nspm.rs/hronika/rts-beograd-i-pristina-postigli-dogovor-o-integrisanom-upravljanju-na-administrativnim-prelazima.html

http://rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politika/1050772/Dogovor+Beograda+i+Pristine.html

http://blic.rs/Vesti/Politika/344386/Pavicevic-Srbija-prihvata-sporazum-o-upravljanju-administrativnim-prelazima

 

Делегације Београда и Приштине постигле су у Бриселу договор о интегрисаном управљању прелазима између Косова и централне Србије (ИБМ). Агенција Бета преноси интегрални текст договора, укључујући фусноте које су назначене у заградама, а изложене на крају текста.

Договорени закључци у вези са ИБМ-ом (1)

1. У складу са Лисабонским споразумом, релевантним прописима Европске уније (2), а с обзиром да су обе стране део агенде Европске уније за Западни Балкан, од њих се захтева да постепено хармонизују своје законе са правним тековинама Уније а нарочито да примењују концепт ИБМ-а.

2. У интересу бржег и ефикаснијег поступања, обе стране, под свеобухватним руковођењем Европске уније, примениће концепт ИБМ-а.

3. Обе стране намеравају да постепено установе заједничке интегрисане пунктове на свим њиховим заједничким ИБМ прелазима. Ова сарадња ће следити најбољу европску праксу, што ће надаље постепено развијати Европска комисија. Овај посао добиће висок приоритет; пројекти ће бити идентификовани заједнички и бити имплементирани што је пре могуће у пракси.

4. Заједнички, интегрисани, јединствени и безбедни пунктови налазиће се у склопу „заједничке зоне ИБМ прелаза“, заједнички маркираних, где ће званичници сваке од страна спроводити релевантну контролу. Искључиво и ограничено на заједничке ИБМ зоне, стране неће истицати симболе својих јурисдикција.

5. Споразуми ће укључивати, у складу са захтевима, избалансирано присуство свих припадајућих служби обеју страна као што су царина, полиција итд, и покриваће материју као што су локација прелаза, својство објеката, радно време, итд. У складу са својим мандатом (3) на прелазима Јариње/Рудница и Табавије/Брњак, ово присуство ће укључивати званичнике ЕУЛЕКС-а. ЕУЛЕКС ће такође бити присутан на прелазима Дхеу и Бардх/Кончуљ, Мердаре/Мердар, Мутиводе/Мутивода и Депче/Мучибаба.

6. У сржи споразума биће јасно преношење законских одговорности и дужности које могу да се примене по јурисдикцијама обе стране.

7. Трипартитна имплементациона група којом председава Европска унија биће установљена ради спровеђења горе наведеног споразума што је пре могуће у пракси. У том циљу, технички протокол биће сачињен и потписан – одвојено са Европском унијом ако буде требало – који ће узети у обзир различите погледе страна у вези са питањем статуса. Импликације ових закључака такође ће бити узети у обзир приликом имплементације слободе кретања.

8. Овај споразум не покрива никаква општа или посебна питања која се односе на приходе и порезе.

ФУСНОТЕ:

(1) Једна страна признаје линију као границу; друга страна признаје линију као административну граничну линију.

(2) Као што је дефинисано нарочито у Шенгенском граничном законику, Фронтекс прописом, Прописом о локалном пограничном саобраћају, ВИС пропису и Заједничком закону о визама.

(3) Као што је дефинисано Саветом за заједничку акцију 2008/124 ЦЕФСП, члан 3, став а.

IBM1 Agreed Conclusions

1. In line with the Lisbon Treaty, and relevant EU legislation2 and given that both parties are part of the EU’s Western Balkans agenda, they will be required gradually to harmonise their legislation with the EU acquis and in particular to apply the concept of IBM;

2. In the interest of faster and more effective processing, the parties, under the overall guidance of the EU, will apply the concept of IBM;

3. The parties intend gradually to set up joint integrated posts at all their common IBM crossing points. This cooperation will follow the best European practice as it is progressively further developed by the European Commission. The work will be given a high priority; the projects will be identified jointly and will be implemented as soon as practically possible;

4. The joint, integrated, single and secure posts will be located within a ‘common area of IBM crossing points’, jointly delineated, where officials of each party carry out relevant controls. Exceptionally, and limited to the common IBM areas, the parties will not display symbols of their respective jurisdictions ;

5. The arrangements will include a balanced presence, in line with requirements, from both parties of all related services such as customs, police etc. and will cover matters such as the location of the crossing points, the nature of the facility, opening hours etc. In line with its mandate3 at the crossing points Jarinje/Rudnice and Tabavije/Bernjak, this presence will
include EULEX officials. EULEX will also be present at crossing points Dheu i Bardhe/Konqul, Merdare/Merdare, Mutivode/Mutivode and Depce/Mucibabe;

6. At the core of the arrangement there will be a clear assignment of applicable legal responsibilities and liabilities to each party’s jurisdiction;

7. A tri-partite implementation group, chaired by the EU, will be established to implement above arrangement as soon as practically possible. For that purpose, a technical Protocol will be developed and signed, if necessary separately with the EU, which will take account of the parties’ different views on the question of status. The implications of these conclusions will be taken into account in implementing freedom of movement;

8. This agreement does not cover any general or specific revenue or fiscal matters;

1 One party recognises the line as a border; the other party recognises the line as an administrative boundary.
2 As defined especially in the Schengen Borders Code, Frontex Regulation, Local Border Traffic Regulation, VIS Regulation and Community Code on Visas;
3 As defined by Council Joint Action 2008/124 CEFSP, Article 3, Section a;

 

Извор: Блиц 4. децембра 2011 године

 

http://nikadgranica.org

Никад граница! према Косову и Метохији - детаљније