Насловна О нама Download Везе Контакт

 

СПОРАЗУМ О СТАБИЛИЗАЦИЈИ И ПРИДРУЖИВАЊУ СА ЕУ (изводи)

између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране

ЕВРОПСКА ЗАЈЕДНИЦА и ЕВРОПСКА ЗАЈЕДНИЦА ЗА АТОМСКУ ЕНЕРГИЈУ, у даљем тексту „Заједница“, с једне стране, и

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, у даљем тексту „Србија“, с друге стране,

У жељи да остваре ближу културну сарадњу и развијају размену информација;

ДОГОВОРИЛИ СУ СЕ О СЛЕДЕЋЕМ:

Члан 1

1 Овим се успоставља придруживање између Заједнице и њених држава чланица, с једне стране, и Републике Србије, с друге стране.
2. Циљеви овог придруживања су:
………………..
- подржавање напора Србије да развија привредну и међународну сарадњу, између осталог, и кроз усклађивање свог законодавства са законодавством Заједнице;

Члан 2

Поштовање демократских начела и људских права, проглашених у Универзалној декларацији о људским правима и дефинисаних у Европској конвенцији о заштити људских права и основним слободама, Завршном акту из Хелсинкија и Париској повељи за нову Европу, поштовање начела међународног права, укључујући пуну сарадњу са Међународним кривичним трибуналом за бившу Југославију, владавине права, као и начела тржишне привреде у складу са Документом Бонске конференције КЕБС о привредној сарадњи, представљаће основ унутрашње и спољне политике страна и чиниће суштинске елементе овог Споразума.

Члан 3

....................
успостављањем ефикасног система контроле домаћег извоза, којим се контролише како извоз тако и транзит робе која је повезана са оружјем за масовно уништење,

Члан 4

Уговорне стране потврђују значај који дају испуњавању међународних обавеза, посебно пуној сарадњи са Међународним кривичним трибуналом за бившу Југославију.

Члан 8

Придруживање ће се спроводити постепено и биће у потпуности остварено у прелазном периоду од највише шест година.

Члан 10

- веће приближавање ставова страна о међународним питањима, укључујући питања у вези са Заједничком спољном и безбедносном политиком, између осталог и кроз одговарајућу размену информација, а посебно о питањима која би могла да имају значајан утицај на стране;

Члан 14

Када Србија предвиди јачање сарадње са неком од земаља наведених у члановима 15, 16. и 17, о томе ће обавестити и консултовати се са Заједницом и њеним државама чланицама у складу са одредбама наведеним у Наслову X.

Србија ће у потпуности спроводити Споразум о слободној трговини у централној Европи, потписан у Букурешту 19. децембра 2006. године.

Члан 32

Заштитне мере за пољопривреду и рибарство
1. Без обзира на остале одредбе овог Споразума, посебно члана 41, имајући у виду посебну осетљивост тржишта пољопривредних и рибљих производа, уколико увоз производа пореклом из једне од страна које су предмет концесија додељених у складу са члановима 25, 26, 27, 28, 29 и 30, проузрокује озбиљан поремећај на тржишту или у домаћим регулаторним механизмима друге стране, обе стране ће одмах започети консултације ради проналажења одговарајућег решења. У очекивању таквог решења, погођена страна може предузети одговарајуће мере које сматра неопходним.
2. Без утицаја на став 1. овог члана, у случају да кумулативни извоз производа пореклом из Србије, наведених у Анексу V Протокола 3, порасте за преко 30% у обиму у току календарске године, у поређењу са просечним извозом мереним за претходне три календарске године, Заједница може да суспендује преференцијални третман који се примењује на производе који су довели до пораста извоза.

Члан 40

Дампинг и субвенције
1. Ниједна одредба овог Споразума не спречава било коју од страна да предузуме одбрамбене трговинске мере у складу са ставом 2 овог члана и чланом 41.
2. Ако једна од страна установи да се у трговини са другом страном спроводи дампинг и/или субвенције на основу којих је могуће увести компензаторне мере, та страна може да предузме одговарајуће мере против овакве праксе у складу са Споразумом СТО о спровођењу члана VI ГАТТ 1994. године или Споразумом СТО о субвенцијама и компензаторним мерама, као и одговарајућим домаћим законодавством.

Члан 41

Заштитна клаузула
1. Одредбе члана XIX ГАТТ 1994. године и Споразума СТО о заштитним мерама примењују се између страна.
2. Без обзира на став 1. овог члана, када се неки производ једне стране увози на територију друге стране у толико повећаним количинама и под таквим условима да проузрокује или прети да проузрокује:
- озбиљну штету домаћој индустрији сличних или директно конкурентних производа на територији стране увознице или
- озбиљне поремећаје у било ком сектору привреде или тешкоће које могу да доведу до озбиљног погоршања економске ситуације у некој области стране увознице,
страна која увози може предузети одговарајуће билатералне заштитне мере под условима и у складу са поступцима наведеним у овом члану.

Члан 43

Државни монополи
Србија ће постепено прилагодити све државне монополе комерцијалног карактера како би обезбедила да, до истека 3 године од ступања овог Споразума на снагу, више не постоји дискриминација између држављана држава чланица Европске уније и Србије у погледу услова под којима монополи набављају и продају робу.

Члан 53

1. Србија ће привредним друштвима и држављанима Заједнице олакшати започињање пословања на својој територији. У том циљу, након ступања на снагу овог Споразума, она ће одобрити:
(1) у погледу пословног настањивања привредних друштава из Заједнице на територији Србије, положај који није мање повољан од положаја који даје својим привредним друштвима или било којем привредном друштву из треће државе, који год је бољи;
3. Стране неће доносити никакве прописе или мере којима се уводи дискриминација у погледу пословног настањења друштва из било које друге стране на својој територији или у погледу њихове делатности, када су већ основани, у поређењу са својим сопственим друштвима.
5. Без обзира на одредбе овог члана:
(а) Након ступања на снагу овог Споразума, друштва кћери и огранци привредних друштава (Европске) Заједнице имаће право да користе и узимају у закуп непокретности у Србији;

Члан 63

1. По ступању на снагу овога Споразума Србија ће да допусти држављанима држава чланица Европске уније да стичу својину над непокретностима у Србији, уз потпуну и целисходну примену постојећих поступака. У периоду од четири године од ступања на снагу овога Споразума Србија ће постепено усклађивати своје законодавство које се односи на стицање својине над непокретностима у Србији како би држављанима чланица Европске уније осигурала исти третман као и својим држављанима.

Члан 81

Заштита личних података
Србија ће ускладити своје законодавство које се односи на заштиту личних података са комунитарним законодавством и осталим европским и међународним прописима о приватности, након ступања на снагу овог Споразума.

Члан 102

Образовање и стручно оспособљавање
Стране ће сарађивати у циљу подизања нивоа општег образовања и стручног оспособљавања и обуке у Србији, као и политике према младима и рада младих, укључујући неформално образовање. Приоритет система високошколског образовања представљаће испуњење циљева Болоњске декларације у међудржавном Болоњском процесу.

Члан 105

Информатичко друштво
.........
Глобални циљеви подразумевају припремање друштва у целини за дигиталну еру, привлачење инвестиција и обезбеђење интероперабилности мрежа и услуга.

Члан 109

Енергетика
– стварање оквирних услова за реструктурирање енергетских компанија и сарадњу између субјеката у овој области.

Члан 115

Ради постизања циљева овога Споразума и у складу с члановима 5, 116. и 118. Србија може да прими од Заједнице финансијску помоћ у облику бесповратних средстава и зајмова, укључујући зајмове Европске инвестиционе банке. Помоћ Заједнице зависи од даљег напретка у испуњењу Копенхагенских политичких критеријума, а нарочито остваривања посебних приоритета из Европског партнерства.

Члан 119

Овим се оснива Савет за стабилизацију и придруживање, који ће надзирати примену и спровођење овог Споразума. Он ће се састајати на одговарајућем нивоу у редовним временским размацима и када то околности захтевају. Он ће разматрати сва важна питања која проистичу у оквиру овог Споразума и сва друга билатерална или међународна питања од заједничког интереса.

Члан 120

1. Савет за стабилизацију и придруживање ће се састојати од чланова Савета Европске уније и чланова Европске комисије, с једне, и чланова Владе Србије с друге стране.

Члан 133

Овај се Споразум склапа на неограничено време.
Свака страна може отказати овај Споразум на тај начин што ће обавестити другу страну. Овај Споразум престаје да важи шест месеци од дана слања таквог обавештења.
Свака страна може да суспендује овај Споразум, са тренутним дејством суспензије, у случају ако друга страна не поштује неки од суштинских елемената овог Споразума.

Заједничка декларација уз члан 75

Стране су сагласне да за потребе овог Споразума, интелектуална и индустријска својина укључује посебно ауторско право, укључујући ауторско право на компјутерским програмима, и сродна права, права која се тичу база података, патенте укључујући серификате о додатној заштити, индустријске дизајне, робне и услужне жигове , топографије интегрисаних кола, географске ознаке, укључујући имена порекла, као и права биљних сорти.